25 maja 2018 r.

 

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych oraz Państwa prawach z tym związanych

 

1. Administratorem Państwa danych, w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "STABUD-PRZEMYSŁÓWKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-861) przy ul. Glinki 144, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000078733, numer NIP: 554-023-21-42.
Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO - który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

2. Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z Nami kontaktować:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "STABUD-PRZEMYSŁÓWKA" Sp. z o.o.; Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz
adres e- mail: stabud@stabud.eu

tel. (52) 370-82-50

Informujemy, że mogą się Państwo z Nami kontaktować drogą elektroniczną, tradycyjną oraz telefonicznie.

 

3. Danymi osobowymi jakie będą przez Nas przetwarzane są Państwa: imię, nazwisko, nazwa podmiotu, nr NIP, adres siedziby oraz adres do korespondencji jako dane obowiązkowe oraz numer telefonu, adres e-mail oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Nami z Państwa strony jako dane opcjonalne. Są to dane osobowe, które dobrowolnie podają Nam Państwo w celu zawarcia i wykonania umowy z PBM "STABUD". Przedmiotowe dane osobowe będziemy przetwarzali przede wszystkim w celach:
a/ zawarcia i wykonania umowy z PBM "STABUD" - w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy,
b/ wykonania ciążących na PBM "STABUD" obowiązków prawnych - np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, realizacja obowiązków wynikających z rękojmi, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług,
c/ ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

 

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - (dalej RODO). Wskazane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie Faktur VAT oraz dokumentów księgowych, prowadzenie postępowania reklamacyjnego, sprawozdawczości dla GUS, itp.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w czasie: wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury, oraz w czasie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania danych np. dane podatkowe.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze.

Podane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu dochodzenia roszczeń.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

4. Podanie przez Państwa obowiązkowych danych osobowych jest niezbędne celem opracowania oferty na usługi budowlane, bądź też realizacji umowy lub zlecenia na usługi budowlano-montażowe. Dane przedmiotowe niezbędne są również w celu wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych, ponieważ bez podania danych obowiązkowych, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia usług budowlano-montażowych ani tez dokonać rozliczenia księgowo podatkowego.

Państwa dane osobowe są przez Nas przetwarzane w celu prawidłowego i profesjonalnego wykonania zamówionej usługi a także do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy m.in. do wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych w związku z wykonaną usługą, kontaktu z Państwem lub wskazanym Państwa przedstawicielem, informowania Państwa o wykonaniu usługi oraz ewentualnych zmianach, terminach i zakresu wykonania usługi.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych, nałożonych obowiązującymi przepisami prawa oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez Nas realizowanych.

Niektóre z danych Państwa są danymi opcjonalnymi, jak: numer kontaktowy i adres e-mail oraz dane osoby do kontaktu z Państwa strony, które nie mają wpływu na możliwość zawarcia z Nami umowy jednak brak ich podania, może wpłynąć na możliwość lub sposób kontaktu z Państwem celem wykonania usług budowlano-montażowych.

 

5. Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom, operatorom pocztowym, dostawcom usług IT i poczty elektronicznej, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. urząd skarbowy, sądy lub prokuratury, jeżeli organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

6. Mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do podanych Nam danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.

W każdym wypadku mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas podanych Nam przez Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

 

7. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo to można wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy w celu wykonania usługi budowlanej oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych, czyli okres 5 letni.

 

Z wyrazami szacunku

 

Szymon Kopka

Prezes Zarządu

PBM "STABUD-PRZEMYSŁÓWKA" Sp. z o.o.

 

Kontakt

PB-M Stabud-Przemysłówka sp. z o.o.
ul. Glinki 144
85-861 Bydgoszcz

http://stabud.eu
tel. +48 52 370 82 50
email: stabud@stabud.eu


RODO

Prezes Zarządu – Szymon Kopka

Spółka  z o.o. nr KRS 0000078733

NIP: 554 – 023 – 21 – 42